wikipic.jpgKamo High School
1 Wilkinson Avenue

P O Box 4137 Kamo,
Whangarei 0141 New Zealand
admin@kamohigh.school.nz
Phone: +64 9 435 1688
Fax: +64 9 435 0790